โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อวนที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 เดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านแม่ตื่น ตั้งอยู่ที่บ้านแพะ อาศัยเรียนอาคารชั่วคราว โดยมีนายอินทจักร ธิมา เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2490 ทางราชการได้มีคำสั่งย้ายนายอินทจักร ธิมา ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1 (บ้านแม่ตื่น) และได้ย้ายนายต่วน จันทรังษี มาเป็นครูใหญ่แทนและต่อมาผู้ปกครองนักเรียนได้อพยพไปอยู่ที่อื่นเสียเป็นส่วนมาก ทางครูใหญ่ได้ทำรายงานขอย้ายโรงเรียนต่อมา นายสำราญ รังษิยานนท์ ปลัดกิ่งอำเภออมก๋อย ไปตั้งที่อยู่ที่ใหม่ คือที่บ้านใหม่ เพราะเห็นว่าราษฎรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทางกิ่งอำเภอได้มีคำสั่งให้ย้ายหรือรื้ออาคารเรียนไปตั้งที่รกร้างว่างเปล่าในหมู่บ้านซึ่งมีเนื้อที่กว้าง 32 วา ยาว 42 วา ในที่ดินที่มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา

พ.ศ. 2500 ทางราชการได้มีคำสั่งย้าย นายต่วน จันทรังษี ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านโห้งกู่ขาว และได้ย้าย นายอินสม มูลละ มาเป็นครูใหญ่แทน
พ.ศ. 2501 ครูใหญ่ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง เพื่อใช้ในการเรียน
พ.ศ. 2509 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 150,000 บาท สร้างอาคารเรียนขึ้นอีกที่โรงเรียนบ้านมูเซอ ขณะนั้นนายเกียรติ สมฤทธิ์ นายอำเภออมก๋อย นายสม จันทรมานนนท์ ศึกษาธิการอำเภออมก๋อย ได้พิจารณาเห็นว่าถ้าสร้างอาคารเรียนหลังนี้ขึ้นที่บ้านมูเซอจะทำให้ราษฎรชาวมูเซออพยพไปอยู่ที่อื่นจะทำให้เสียประโยชน์เปล่าจึงได้ย้ายมาสร้างที่โรงเรียนบ้านใหม่ เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1ก กว้าง 9เมตร ยาว 36 เมตร สูง 5 เมตร หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ และในขณะเดียวกันก็ได้รับอนุมัติให้สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาทในบริเวณทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนซึ่งนายต่วน จันทรังษี บริจาคให้แก่โรงเรียนมีเนื้อที่กว้าง 22 เมตร ยาว 24 เมตร
พ.ศ. 2511 ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.7
พ.ศ. 2512 นายอินสม มูลละ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้อยและได้ย้าย นายต่วน จันทรังษี จากโรงเรียนบ้านโห้งกู่ขาวมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2513 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 60,000 บาท สร้างอาคารเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ขนาด 3 ห้องเรียน แบบ ป.1 ซ หลังคามุงสังกะสี กว้าง 8 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างขึ้นในที่ว่างเปล่าซึ่งนายสม คำใจ กำนันตำบลแม่ตื่นร่วมกับครูใหญ่และผู้ปกครองนักเรียนสงวนที่ไว้
พ.ศ. 2514 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติเงินงบประมาณ 25,000 บาท สร้างบ้านพักครูเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง แบบกรมสามัญ หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พ.ศ. 2516 นายต่วน จันทรังษี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก และได้ยายนายเกษม บุญมา ครูโรงเรียนบ้านน้อย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่และได้รับจัดสรรงบประมาณ อีก 40,000 บาท สร้างอาคารโรงฝึกงานและสร้างส้วมจำนวน 4 ที่นั่ง
พ.ศ. 2519 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 107,000 บาทเพื่อทำการต่อเติมอาคารเรียน ป.ปลายแบบป.1 ซ และบ้านพักครูอีก1หลังเป็นเงิน40,000บาทและส้วมแบบ อ.ชม.อัก4 ที่นั่งและได้ขอความร่วมมือจากทางผู้ปกครองนักเรียนปรับปรุงสนามและย้ายอาคารเรียนแบบ ป.ต้น แบบ ป.1 กจากที่โรงเรียนเดิมมาสร้างที่โรงเรียนใหม่
พ.ศ. 2520 นายเกษม บุญมา ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง ในปีเดียวกันนายเกษม บุญมา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตรีมิตรวิทยาและนายวิวัฒน์ ปุรารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตื่น มารักษาการในตำแหน่งแทนนายคงเดช สุภามูล ซึ่งได้รับคำสั่งย้ายไปรับตำแหน่งหน้าที่ที่อำเภอสันกำแพง และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528 ทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย ได้ให้นายวิวัฒน์ ปุรารักษ์ไปรักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตรีมิตรวิทยา และได้ให้นายเฉลิมพล ตุมะแก้ว มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่แทน และนายวิวัฒน์ ปุรารักษ์ ได้ย้ายกลับมารับตำแหน่งครูใหญ่ตามเดิมในโรงเรียนแห่งนี้เมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2529 จนถึง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552
ในวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 นายกำพล ใจทะนง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ และในวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนห้วยไม้หก
ในวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่มีนายสงกรานต์ มหาวรรณ์ ตำแหน่ง ครูคศ.2 ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2555
วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ2555 นายทศพร โหนขุนทด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2556ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2556โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่มีนายสงกรานต์ มหาวรรณ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556
วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 นายวรศักดิ์ หมื่นวงค์คำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ จนถึงวันเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่มีนางสาวสิริวิภา วงค์โยโพ ตำแหน่ง ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ มีนายญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มารับตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ร่วม จนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา