พันธกิจโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งการเรียนรู้และสามารถอ่านออกเขียนได้ในทุกระดับชั้น

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมผู้เรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถสร้างรากฐานแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่งานอาชีพที่หลากหลาย ส่งเสริมคุณธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย เพิ่มประสิทธิภาพพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ หรือ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

1. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ สามารถอ่านออกเขียนได้ในทุกระดับชั้นตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านอาชีพสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยา มารยาทงามและมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4. ภายในห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม